Tüketici Bilgilendirme

Tüketici Bilgilendirme
  • 1- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve/veya hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu hükmün dışında kalan durum ve uygulamalarda ise hakanugur ürün ve/veya hizmetin satıcısı veya sağlayıcısı sıfatını haiz olmadığından mezkur talepler ancak işlem tarafları arasında ileri sürülebilir. Her hal ve şart altında hakanugur, site kullanıcılarına işlemlerinin yapılabilmesi için sadece ortam sağlamakta olup, bu sıfatından dolayı taraf işlemlerinden ve bunların içeriğinin hukuka aykırılığından veya bunların kontrol edilmesinden yahut tarafların veya kullanıcıların arasındaki uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamaz, bunlara taraf sıfatına sahip addedilemez ve sorumluluk yahut husumet tevcihine muhatap kabul edilemez. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı işlemlere konu edilen ürün ve/veya hizmetler kullanıcısına teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcılar bu hususu gayrı kabili rüc’u şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumda ilgililer bu siteyi ve site kapsamında sunulan ortam yauht işlem olanaklarını kullanma hakkını haiz olmayıp siteden ayrılmaları hususunda aydınlatılmıştır.
  • 2- hakanugur sitesinden kullanıcı tarafından edinilen her türlü içerik, ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü sayılanların kullanımı ve fayda elde edilmesinde, kullanım şartı aranmaksızın, kullanıcı hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan hakanugur hiçbir sıfat altında sorumlu değildir. hakanugur üzerinden taraflar arasında sunulan her türlü içerik, hizmet veya ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcısına aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle hakanugur, kullanıcılar arasında aksine bir anlaşmaya varılsa dahi hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme talebine muhatap kılınamaz. Kullanıcılar işbu sitenin ortamda gerçekleşen ve taraflarca oluşturulan yahut sunulan içerik, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.
  • 3- hakanugur tarafından sunulan işlem ortamı ve tarafların karşılıklı taleplerinin eşleştirilmesi hizmetleri kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarına aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili içeriğin telif hakları sahibine tespit edilmesi veya ilgilisi tarafından talep edilmesi halinde yasalara uygun bilgi sunulması mümkün olup; bu gibi hallerde tarafların hakanugur’a karşı bir talep hakkı söz konusu olmayacaktır. hakanugur, tarafların karşılıklı taleplerine konu edilen veya bunların yerine getirilmesi sırasında oluşturulan, paylaşılan yahut teslim edilen içeriklerin üzerinde herhangi bir 3. kişi veya kurumun telif hakkı dahil olmak üzere herhangi bir hakkının ihlal edilmemesi hususunda kullanıcıları uyarır ve gerekli özeni göstermelerini hatırlatır. Bu bilgilendirme, uyarı ve hatırlatmalara aykırı nitelik arz eden kullanımlardan işlem tarafı olan kullanıcılar mesul olup anılan sebeplerle hakanugur’a yöneltilebilecek 3. kişi veya kurumlara ait her nevi talebin tek başına ve bütününden doğan sorumluluğun sahibi ve muhatabı işlem taraflarıdır. Aksine bir şekilde, anılan sebeplere isitnaden hakanugur’a yöneltilen veya hakanugur tarafından karşılanmak durumunda kalınan 3. Kişi veya kurum taleplerinden ötürü hakanugur, talebe dayanak işlem taraflarına müştereken ve müteselsilen rüc’u etme hak ve olanağını haizdir.
  • 4- Kulllanıcıların, hakanugur tarafından sunulan işlem ortamını kullanımlarından veya işlem içeriklerinden dolayı siteye yönelik 3. kişi şikayet ve taleplerinin söz konusu olması yahut mahkemeler veya resmi makamlar tarafından yetkileri dahilinde bir talebin iletimesi halinde hakanugur’un bunlara uygun işlem yapmasından dolayı kullanıcılara karşı bir mesulüyeti oluşmayacak ve hakanugur bu şekilde talep veya kararlara konu edilen içeriklere ilişkin işlem taraflarının hesap ve işlem olanaklarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabilecektir. Bu durumda kullanıcı hakanugur’a, geçici veya kalıcı bir şekilde tekrar giriş yapamayacağını, varsa o ana kadar oluşturduğu içeriklere veya taleplere erişim olanağından mahrum kalacağını ve eğer o ana kadar varsa oyuna katılım amacıyla yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

hakanugur’un yukarıda yer alan bilgilendirme notu esas ve ilkeleri hakanugur kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz eki olup kullanıcılar siteyi kullanmakla bu şartları Kabul ettiklerini ve yukarıda yer alan hususlarda aydınlatıldıklarını Kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.